Logo

Projekt „Wolontariat – razem możemy więcej”

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku we współpracy ze Średnią Szkołą Rolniczą i Usługową z Město Albrechtice realizuje projekt „Wolontariat – razem możemy więcej” CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000205 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków Budżetu Państwa. „Przekraczamy granice”.

Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku we współpracy ze Średnią Szkołą Rolniczą i Usługową z Město Albrechtice realizuje projekt „Wolontariat – razem możemy więcej” CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0000205 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków Budżetu Państwa. „Przekraczamy granice”.

Projekt ma na celu zwiększenia zainteresowania młodzieży oraz instytucji oświatowych -nauczycieli, a także samorządowców ideą wolontariatu na pograniczu polsko-czeskim oraz szerzenie wiedzy i praktyki w tym zakresie. Wolontariat i pomaganie związane są z potrzebą człowieka niezależnie od miejsca zamieszkania i języka w jakim się porozumiewa. Udział w projekcie wpłynie na rozwiązanie wspólnego problemu jakim jest odizolowanie młodzieży, życie w świecie wirtualnym – komórek, komputerów i gier oraz obojętności na potrzeby innych ludzi. W Zespole Szkół Rolniczych istnieje długoletnia tradycja pracy społecznej,  pomagania sobie wzajemnie, angażowania się na rzecz rozwiązywania problemów potrzebujących, którą pragniemy przekazać i zaszczepić w środowisku młodzieży u partnera w Średniej Szkole Rolniczej i Usługowej w Město Albrechtice. Zaszczepienie pozytywnych zachowań młodzieży w tym zakresie oraz współpracę na rzecz społeczności lokalnej na pograniczu polsko-czeskim. W ramach projektu będzie szerzona i promowana idea wolontariatu na pograniczu polsko-czeskim jako skuteczna metoda wychowawcza przeciwdziałania przemocy w szkołach i w środowiskach lokalnych oraz sposobu pożytecznego spędzania czasu. Celem jest współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy młodzieżą szkolną, nauczycielami i samorządowcami oraz włączenie młodzieży partnera projektu w działalność wolontarystyczną, upatrując w niej wartościowy element procesu wychowania i edukacji. W tym celu zorganizowana zostanie gala wolontariatu w ramach, której zaproszona zostanie młodzież z Polski, Czech i Ukrainy, która wspólnie będzie uczyć się, zwiedzać i bawić. Dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty, w celu wykorzystania nabytej wiedzy podczas gali. Warsztaty i wizyty – będą formą sprawdzenia się młodzieży z obu szkół partnerskich w praktyce poprzez niesienie pomocy osobom potrzebującym i słabszym. Dlatego też na miejsca ich przeprowadzenia wybrano Środowiskowy Dom Samopomocy jak również świetlice opiekuńczo-wychowawczą w Prudniku.

Projekt obejmuje następujące działania:

  1. Gra uliczna – wspólna zabawa polegająca na odnalezieniu miejsc łączących partnerów (np. Wieża Woka) położonych na terenie Prudnika
  2. Organizacja wycieczki – wspólny wyjazd i zwiedzanie pogranicza polsko-czeskiego
  3. Organizacja gali wolontariatu – przedstawienie podstaw wolontariatu oraz wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy
  4. Wydanie publikacji – komiksu ukazującego wątki historii naszego regionu (Euroregion Pradziad, Powiat Prudnicki)
  5. Organizacja zajęć warsztatowych i wyjazdów studyjnych zarówno po stronie partnera czeskiego jak i po polskiej stronie granicy

Całkowita wartość projektu – 83 622,00 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –71 078, 70 zł

Dofinansowanie ze środków budżet państwa – 4 181,10 zł

Wkład własny – 8 362,20

Wolontariat młodzieży na pograniczu polsko-czeskim

Powiat Prudnicki oraz Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku w partnerstwie ze Średnią Szkołą Rolniczą i Usługową z Miasta Albrechtice realizuje projekt „Wolontariat – razem możemy więcej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków Budżetu Państwa. „Przekraczamy granice”. Projekt ma na celu zwiększenie zainteresowania młodzieży oraz instytucji oświatowych - nauczycieli, a także samorządowców ideą wolontariatu oraz szerzenie wiedzy i praktyki w tym zakresie. Jego realizacja przyczyni się do podniesienia jakości współpracy partnerów na pograniczu polsko-czeskim, nastąpi też rozszerzenie działań młodzieży w zakresie wolontariatu na płaszczyźnie pozaszkolnej w instytucjach udzielających pomocy osobom potrzebującym.

W Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku istnieje długa tradycja wspierania znajdujących się w potrzebie, ideą jest by przekazać i zaszczepić ją w środowisku młodzieży w partnerskiej czeskiej szkole. Współpraca na niwie wolontarystycznej zapoczątkowana została dnia 30.05.2016 r. warsztatami na temat „Stały wolontariat”, przeprowadzonymi w Mieście Albrechtice przez Wojewódzkiego Koordynatora Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu” Marzannę Zawadzką – Ciępkę.

Kolejnym punktem współpracy była zorganizowana w dniu 17.06.2016 r., wraz z wolontariuszami „Powiatowego Klubu Ośmiu” gra uliczna, w ramach której uczestnicy podzieleni zostali na grupy, a ich zadaniem było odnalezienie miejsc historycznych, łączących partnerów (np. Wieża Woka) oraz odpowiedzi na przygotowane pytanie. Każdy z uczestników gry ulicznej otrzymał wydaną w ramach projektu dwujęzyczną publikację (komiks rysunkowy) pn.”Królestwo Pradziada”, w której znajduje się zbiór wątków z historii, krótkich opowieści, dotyczących historii naszego regionu (Euroregion Pradziad, Powiat Prudnicki), dzięki której można łatwo i przyjemnie poznać bogate dzieje pogranicza. Wspólna zabawa zintegrowała młodzież i pozwoliła lepiej się poznać.

W dniu 18.06.2016 zorganizowana została wycieczka młodzieży w celu zwiedzania pogranicza polsko-czeskiego.

Po powrocie z wycieczki młodzież wzięła udział w uroczystej Gali Wolontariatu, inauguracją której był przemarsz uczestników ulicami Prudnika wraz z Orkiestrą Reprezentacyjną Euroregionu Pradziad z towarzyszeniem zespołu mażoretkowego, a także orkiestry Prudnickiego Ośrodka Kultury.

Gala miała na celu m.in. promocję dobrych praktyk oraz wyróżnienie najbardziej aktywnych wolontariuszy na poziomie lokalnym (Muzeum Ziemi Prudnickiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku, Urząd Miejski w Prudniku, Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik), wojewódzkim (Opolski Urząd Wojewódzki), ogólnopolskim (Fundacja „Świat na Tak” z siedzibą w Warszawie) i międzynarodowym (Sportowo-Wojskowe Liceum w Nadwórnej). Po uroczystości odbył się poczęstunek oraz wspólna integracyjna zabawa.

Zwieńczeniem projektu będą polsko - czeskie warsztaty, które zorganizowane zostaną w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Prudniku i będą formą sprawdzenia się młodzieży w niesieniu pomocy innym oraz początkiem wspólnych akcji na rzecz drugiego człowieka. Ponadto 26 września 2016 r. o godz. 17.30 w Hotelu Oaza w Prudniku odbędzie się promocja wydanej w ramach projektu publikacji pn.” Królestwo Pradziada”.

Wolontariat w praktyce

W okresie od maja do listopada 2016 r. trwa realizacja polsko - czeskiego projektu pn. ”Wolontariat – razem możemy więcej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Interreg V-A Republika Czeska – Polska Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad oraz ze środków Budżetu Państwa. „Przekraczamy granice”.

Partnerami projektu są Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku oraz Średnia Szkoła Rolnicza i Usługowa z Miasta Albrechtice. Partnerstwo szkół zostało zawiązane ze względu na zbliżony profil działania pod kątem kształcenia zawodowego oraz zdiagnozowanie wspólnego problemu, który dotyka współczesną młodzież tj. brak zainteresowania osobami znajdujących się w potrzebie i zamykanie się w świecie wirtualnym. W Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku istnieje długa tradycja niesienia pomocy potrzebującym poprzez działania altruistyczne „ Powiatowego Klubu Ośmiu” pod kierunkiem Marzanny Zawadzkiej - Ciępki - Wojewódzkiego Koordynatora Młodzieżowego Wolontariatu „Klubów Ośmiu”. Natomiast po stronie partnera czeskiego niestety nie podejmuje się stałych działań w dziedzinie wolontariatu. Mimo to w obu szkołach istnieje olbrzymi potencjał do podejmowania wspólnych akcji na pograniczu polsko - czeskim. Zjawisko ubóstwa, niepełnosprawności, starzenia się społeczeństwa - jest wyzywaniem do wspólnych działań, które prowadzą do wymiany doświadczeń, integracji, zacieśniania więzi społecznych oraz znoszenia barier w kontaktach transgranicznych.

W ramach przedmiotowego projektu zorganizowano grę uliczną na terenie Prudnika, wycieczkę do Czech oraz uroczystą Galę Wolontariatu. Wydano także dwujęzyczną publikację pn. „Królestwo Pradziada” oraz przeprowadzono warsztaty polsko – czeskie, które umożliwiły uczestnikom projektu nabycie praktycznych umiejętności w dziedzinie wolontariatu.

Dnia 27 września 2016 r. w Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Dąbrówka" w Prudniku odbyły się zajęcia warsztatowe poprowadzone przez wychowawcę panią Annę Dudzińską. Świetlica działa od września 2012 roku i uczęszczają do niej dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Głównym jej celem jest zapewnienie dzieciom opieki, pomocy dydaktycznej i pedagogicznej oraz dobrego samopoczucia i przyjemnego spędzania czasu wolnego. Stały wolontariat prowadzony jest od 2014 r. i polega na tym, że wolontariusze poświęcają swój wolny czas na przebywanie z dziećmi, pomagając im w różnych formach zajęć: plastyczno-manualnych, muzyczno-tanecznych, rozwijających zdolności intelektualne, pamięć, koncentrację uwagi, zdolność uczenia się, prowadzą gry i zabawy stolikowe, ruchowe, zręcznościowe. W zaplanowanych pokazowych warsztatach wzięło udział szesnastu wolontariuszy i siedmioro dzieci. Nasi przyjaciele z Czech aktywnie włączyli się we wspólne gry i zabawy przygotowane dla dzieci. Kulminacyjną częścią były zabawy integracyjne, które odbywały się zarówno w języku polskim, jak i w czeskim.

W celu uświadomienia uczestnikom projektu, iż stały wolontariat może być prowadzony na różnych płaszczyznach i dotyczyć różnych dziedzin, na kolejne miejsce przeprowadzenia zajęć warsztatowych wybrano Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku przy ul. Parkowej, który jest placówką pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo. Jednym z podstawowych celów działalności placówki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w środowisku rodzinnym. W związku z tym w dniu 30 września 2016 r. zorganizowano zajęcia praktyczne dotyczące rozwoju przez podopiecznych umiejętności plastycznych i kulinarnych oraz zajęcia teoretyczne. W warsztatach wzięło udział szesnastu wolontariuszy oraz kilku podopiecznych placówki wraz z opiekunami. Wolontariusze z Polski i Czech, mieli możliwość wykazania się pomocą w ramach zorganizowanej terapii zajęciowej. Na zajęciach z ceramiki poprowadzonych przez terapeutów panią Annę Mazur oraz panią Magdalenę Bogusz przygotowywano płaskorzeźby z masy solnej, które następnie były wypalane w piecu. Natomiast kolejna grupa podczas zajęć kulinarnych poprowadzonych przez terapeutę panią Katarzynę Buras przygotowywała domowe wypieki. Jednak do wykonania czynności takich jak: wyrobienie masy, wykonanie projektu płaskorzeźby, zwrócenie uwagę na konsystencję czy gładkość, podopiecznym potrzebna była pomoc, nasze zaangażowanie i cierpliwość. Część teoretyczną warsztatów poprowadzona została przez pracownika socjalnego panią Annę Szewczyk, która oprowadziła wolontariuszy po ośrodku, a także w bardzo ciekawy sposób wyjaśniła specyfikę pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Efekty wspólnej pracy wolontariuszy i podopiecznych ośrodka były imponujące. Po odbytych zajęciach, pomimo niejednokrotnie utrudnionej komunikacji, na twarzach podopiecznych można było zaobserwować zadowolenie i radość. Wolontariusze natomiast byli przepełnieni pozytywnymi uczuciami oraz satysfakcją z możliwości niesienia pomocy potrzebującym, bo w końcu wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie. W pracy z osobami niepełnosprawnymi ważne jest przede wszystkim zrozumienie dla drugiego człowieka oraz wielkie serce, które niewątpliwie mają pracownicy tego ośrodka oraz wolontariusze pełniący tu stały wolontariat.

W podzięce za wspólne zajęcia, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku przygotowali krótki program artystyczny, który z ochotą zaprezentowali.

Realizację projektu pn. „Wolontariat – razem możemy więcej” kończymy przeświadczeniem, że pomaganie innym jest ważnym i nieodzownym elementem naszego istnienia, bez oczekiwania na policzalne korzyści. Pomagając drugiemu, każdy z nas może poczuć się lepszym, bardziej wartościowym człowiekiem. Może nadać swojemu życiu głębszy sens. Na co dzień jesteśmy skupieni na sobie oraz własnych potrzebach. Często nie zauważamy innych oraz ich problemów i ograniczeń. Niejednokrotnie, problemy które nas dotykają, odbieramy jako gigantyczne, a wystarczy popatrzeć na innych, którzy mają gorzej i docenić, co się samemu posiada. Może to wyzwoli w nas chęć niesienia pomocy potrzebującym?

Baner

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2019 Powiat Prudnicki

System CMS Logotyp Inspiracyjny Admin Projekt i wykonanie Logotyp Webinspiracje